کارنامه

کارنامه

طراحی کارنامه ( قابلیت رتبه بندی ، درصد پیشرفت ، ارزیابی ، نمودار و … )